Στα ογδόντα ένα χρόνια παροχής νομικών υπηρεσιών, το Γραφείο έχει αναπτύξει τα στοιχεία εκείνα, με τα οποία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Η δουλειά του Γραφείου χαρακτηρίζεται από ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης, στοιχείο το οποίο είναι ορατό σε κάθε στάδιο της συνεργασίας.