Ενημέρωση
Α. Δικαίωμα εταίρων σε Προσωρινές Απολήψεις έναντι κερδών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) – Νομική και Φορολογική Αντιμετώπιση
Β. Σύγκριση με το αντίστοιχο δικαίωμα εταίρων Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Σε απάντηση και αναλυτικό σχολιασμό των ανωτέρω ζητημάτων, που τέθηκαν υπόψη μας, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: ..»
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων..»
The Greek Law on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) in tax matters..»
On 16 February 2016, Advocate General (AG) Niessen of the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad der Nederlanden) (the Court) published his opinion in case No. 14/05020 regarding whether the taxation of capital is compatible with article 1 of the 1st Protocol of the European Convention on Human Rights (ECHR). ..»
On 14 January 2016, the Greek Public Revenue Authority issued a Document providing clarifications regarding the supply of goods through a reward-based crowdfunding campaign...»
On 29 December 2015, the Hellenic Public Revenue Authority issued Circular Nr. 1277/2015 listing all countries and territories with preferential tax regimes for year 2015 (fiscal year)...»